תנאים כלליים

"איש העולם" מזמינה בעבור הנוסע את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנת הנוסע, ומשמשת כמתווכת בין סוכן התיירות בחו"ל לבין הנוסע. אנחנו מתחייבים לבצע את ההזמנה במיומנות הדרושה, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה, ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש כדי שהטיול שלכם תהיה חוויה חד פעמית, עשירה ומהנה

אנחנו עושים הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים. יחד עם זאת, שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, שינויי טיסות, שיקול דעתו של המדריך והסוכן המקומי, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית ובהזמנה.

"איש העולם" לא תהיה אחראית לנזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, נזק שעלול להיגרם במהלך הטיול, או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בנזקים אלה. כמוכן, "איש העולם" לא תהיה אחראית במקרה של שינויים שיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות כגון: שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות בטחוניות ,ימי חג וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

"איש העולם" תהיה רשאית לבצע שינויים במסלול הטיול עקב נסיבות של כח עליון ונסיבות שאינן תלויות בחברה ובכל מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח, כולל אי נעימות חילוקי דעות וסמכות שיפוט.

עצם הזמנת הטיול (בין אם במילוי טופס הזמנה / אישור הזמנה במייל, או על ידי תשלום מקדמה) יחשב כהסכמה לתנאים הכללים.

מוסכם בזאת, כי כל טענה של הנוסע כנגד "איש העולם", חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

תנאי רישום והזמנה :

כל נוסע המשתתף בטיול המאורגן על ידי "איש העולם" יהיה חייב לספק פרטים אישיים הכוללים שם מלא באנגלית, מספר דרכון, תאריך לידה, טלפון ומייל, ובמקרים אחרים גם תצלום דרכון.

כל טעות בפרטים שסופקו לצורך ההזמנה, לצרכי הזמנת כרטיסי טיסה ולצורך הנפקת אשרות כניסה למדינות זרות, אשר תהיה כרוכה בתוספת תשלום או אף ביטול של חלק או כל השירותים, תהיה באחריות הלקוח בלבד.

לאחר תשלום מקדמה וחתימה על טופס ההזמנה (אפשרית חתימה של אדם יחיד עבור מספר אנשים וכל עוד הוא האחראי על פרטי הנוסעים ועל אופן התשלום של יתר הנוסעים), תפעל "איש העולם" להשיג אישור סופי להזמנת השירותים מול הספק בחו"ל בתוך 3-4 ימי עסקים. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי, בכפוף לשינויים במחיר כאמור בסעיף "הבטחת המחיר" המופיע להלן. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן לנוסע אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

ייתכנו מקרים בהם הלקוח ירצה להוסיף שירותים נוספים לאחר חתימה על טופס ההזמנה, דוגמת הזמנת הופעות והצגות, או הוספה של ימים ושירותים. במקרים כאלה, תתומחר התוספת/שינוי ותתווסף למחיר הנקוב בהזמנה המקורית.

חתימתו של הנוסע על הזמנה לטיול, מהווה את הסכמתו לתנאי הטיול. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהלן, מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין המארגנים או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא את התנאים והמידע, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול

תשלומים

המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער המכירה של העברות והמחאות האחרון של בנק בו מתנהל החשבון של "איש העולם" ביום התשלום, כפי שמפורסם באתר הבנק. החזר, במידת הצורך, יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך עד 45 יום לאחר הביטול בניכוי דמי רישום, דמי ביטול ותוספת הבטחת שער ועמלת חברות כרטיסי האשראי , בשיעור של 2.5%, ויוצג בפני הנוסע בטרם האישור הסופי של ההזמנה. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום ששילם בשקלים בלבד.

תנאי תשלום

בעת ההרשמה לטיול ישלם כל אחד מן הנוסעים 20% מקדמה על עלות שירותי הקרקע. השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בתשלום המלא על הטיול לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה. איש העולם עובדת עם ספקים בחו"ל אשר מועד העברת הכספים אליהם נקבע מראש, כדי להבטיח שירות מלא ללא עיכובים ותקלות. בטיולים מסוימים – תנאי התשלום הם שונים ואף מוקדמים יותר. הפירוט ינתן עם הצעת המחיר או בעת ההזמנה או לאחריה, או שיינתן לאחר ההזמנה והוא יחליף את תנאי ההרשמה שבאתר ואת תנאי תשלום המצוינים כבהצעת המחיר.

ללא תשלום מלא ובמועד הנקבע בהזמנת הטיול, רשאית "איש העולם" לבטל את השתתפותו של הנוסע בטיול.

מחירים

מחירי הטיולים המופיעים באתר הם דוגמא בלבד ועשויים להשתנות בטיול דומה, בהתאם לתאריכים ומחירי שירותים שונים כגון מלונות, טיסות, שינויים בטיול, תאריכי יציאה וכו'.

מחירי הטיולים באתר מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, תחול על הנוסע בלבד.

שערי מטבע זר

התשלומים ישולמו בצמוד לשער הדולר, השער לפי שער מכירה של העברות והמחאות כפי שמפורסם על ידי הבנק בו מתנהל החשבון של "איש העולם" ביום התשלום בפועל.

במקרים בהם קיים הפרש של מעל 3 חודשים בין מועד התשלום לבין מועד היציאה לטיול, ו/או אם התרחש שנוי משמעותי (2% ומעלה) בין שער הדולר לבין השער של המטבע בו תומחר הטיול ע"י הספק, תהיה רשאית "איש העולם" לתמחר את הטיול בצמוד לשער המטבע המקומי. מקרים כאלו יצוינו בהצעת המחיר.

מחירי הטיול כוללים:

– מלונות: דרגת בתי מלון – בהתאם למפורט בכל טיול; הלינה – בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים, אלא אם כן צוין אחרת. יתכנו מקרים בהם הלקוח ישלם על האכסון בעצמו- מקרים אלה יצויינו בהצעת המחיר.

– טיסות: היכן שצוין. בחלק גדול מהטיולים אנו לא כוללים טיסות ומציינים זאת תחת "המחיר לא כולל". אנחנו מפרידים את עלות הטיסות בשל עלותם המשתנה בהתאם לתאריכים בהם מעוניינים הלקוחות לטוס, בשל השוני במחיר בבחירה של מחלקות, חברות תעופה שונות, עצירות בינים וכדומה.

– הדרכה: תעשה ע"י מדריכים מקומיים בשפה האנגלית, כנדרש על פי חוקי המדינות השונות. בחלק מהמדיניות והטיולים ההדרכה מבוססת על סיורים משותפים יומיים עם מטיילים נוספים. "איש העולם" אינה אחראית על גודל הקבוצה או על אופי המשתתפים האחרים בקבוצות אלה. בחלק מהטיולים מספקת "איש העולם" מדריך/ מדריכים מקומיים פרטיים דוברי אנגלית

– ארוחות: כמפורט בתכנית כל טיול. ארוחת הבוקר היא בד"כ ארוחת buffet או ארוחת בוקר קונטיננטלית, אלא אם צוין אחרת. ארוחות נוספות, בהתאם לתוכנית ולפי הזמנת הלקוח

– תחבורה: בהתאם לתוכנית טיול- רכב שכור, תחבורה ציבורית, רכב מיוחד לתיירים או אמצעי תחבורה אחר. לא ניתן לספק למטיילים תחבורה בזמנים שאינם חלק אינטגראלי של התכנית, לדוגמה ביציאה לבילויים בערבים שלא על פי התכנית. תחבורה שתסופק לבקשת המטיילים מחוץ למסגרת התכנית תהיה על חשבונם.

– העברות משדות התעופה בחו"ל ואליהם: בהתאם לתכנית.

– דמי כניסה: דמי כניסה לאתרים ולשמורות, כמפורט בכל תכנית בנפרד.

– מטען: העברת מטען המטייל – בתנאי שמשקלו לא יעלה על 20 ק"ג. במקרים בהם ישנה הגבלה של עד 10 ק"ג לנוסע (טיסות פנים מסויימות) , ייודעו הלקוחות מבעוד מועד, ובמידת הצורך ישלמו על התוספת במקום

מחירי הטיול אינם כוללים:

– דרכון ואשרות כניסה: דמי הוצאת דרכון או הארכתו, דמי אשרות כניסה וטיפול.

– מסים והיטלים: המחיר אינו כולל מסי נמל וביטחון בארץ, בארצות הטיול ומסי נמל בטיסות הפנים; כמו כן כל היטל או מס או תשלום חובה אחר או נוסף, שאינו כלול במחיר הטיול במועד פרסומו וייתכן ויוטל עד יום יציאת הטיול

– ארוחות: כל ארוחה שאינה מצוינת בתכנית

– תוספת ליחיד בחדר במלון

– ביטוחים: ביטוח נסיעות – אישי, רפואי ומטען. כל נוסע מחויב לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה.

– בילויים וסיורים בזמן החופשי: כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתכנית.

– הוצאות אישיות: הוצאות בעלות אופי אישי, כגון, משקאות, כביסה, משלוח דואר, טלפונים וכדומה.

טיפים

בטיולים הפרטיים המחירים לא כוללים תשר לנותני שירותים

דרכונים ואשרות כניסה

אחריותו הבלעדית של כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, היא להצטייד בדרכון בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות לפני היציאה מהארץ. מומלץ לצלם את הדרכון לפני היציאה מהארץ ולשמור את הצילומים בנפרד.

בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של המדינה בה תוכנן הטיול, "איש העולם" אינה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. האחריות להוציא אשרת כניסה מבעוד מועד ליעדים בהם יש צורך באשרה הינה של המטייל בלבד, כולל ליעדים בהם ישנה עצירת ביניים בטיסות המחייבת גם היא אשרת כניסה למדינה.

ביטוח

פוליסת ביטוח רפואי – הינה חובה, ובאחריות הלקוח בלבד. מומלץ על רכישת ביטוח רפואי כולל בעת הזמנת הטיול- כדי לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות. בכל מקרה של החזרים אלו, תהיה האחריות על חברת הביטוח בלבד ולא על "איש העולם"

תרופות וחיסונים

אחריותם של הלקוחות לבדוק עם הרופא האישי ועם לשכת הבריאות הממשלתית, אילו חיסונים דרושים למדינות בהם נערך הטיול ואלו תרופות דרושות לשמירת בריאותם.

התראות בטחוניות

באחריות הנוסע לבדוק את אזהרות המסע המתפרסמות על ידי משרד החוץ ולהחליט האם לבצע את הנסיעה ליעד או לא. כל החלטה היא באחריות הנוסע בלבד. כל שינוי במסלול טיול או אי יכולת לספק שירות בגלל התראות בטחוניות תחשב ככוח עליון ול"איש העולם" לא תהיה כל אחריות על השינויים

טיסות

איש העולם אינה מזמינה טיסות בינלאומיות מהארץ ליעד הטיול וחזרה ממנו לארץ.

שירות הזמנת הטיסות מבוצע בנפרד מהזמנת שירותי הקרקע וכפוף לתנאי חברות התעופה ו/או למנהלי התעופה האזרחיים. האחריות על המסלול וזמני הטיסות, היא של חברות התעופה בלבד, וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת. אין ל"איש העולם" אחריות לשילובי טיסות (לפי Code Sharing) ולשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן. לא יענו דרישות להחזר או פיצוי בגין שינויים בטיסות והוצאות הכרוכות בהן, כולל עוגמת נפש ושינוי במסלול ובתכנית הטיול. איש העולם מתחייבת למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, אך לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

בכל מקרה בו נרכשו מ"איש העולם" רק שירותי הקרקע והלקוח רכש את הטיסות בנפרד, לאיש העולם לא תהיה שום אחריות על הטיסות ולא על השלכות אפשריות של שינויים בטיסות על היכולת של החברה לספק את השירותים הנרכשים בחו"ל.

מטען וכבודת יד

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו. במידה ויעלה משקל הכבודה על המותר על ידי חברת התעופה, ישלם הלקוח לחברת התעופה על המשקל העודף. "איש העולם" לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חברת התעופה תדרוש תשלום נוסף על כבודתם של הנוסעים, ו/או במקרים בהם תסרב חברת התעופה לאפשר תוספת משקל. אחריותם הבלעדית של הנוסעים לבדוק את המגבלות על הכבודה, כולל מטען יד, במיוחד בטיסות הפנים.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, יהיו הלקוחות אחראים לנהל את הקשר מול חברת התעופה בנוגע להחזרת הכבודה ותשלומי פיצויים או זיכויים.

מושבים

אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס. שימו לב שכיום רוב חברות התעופה גובות תשלום נוסף על בחירת המושבים בטיסה

זמן הגעה לטיסה

זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע כ- 3 שעות לפני הטיסה. לא ניתן להחזיר את כספם של הנוסעים בכל מקרה של איחור לטיסה.

ארוחות בטיסות

הארוחות המוגשות בטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. החברה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע על קבלת אוכל מסוג מסוים.

בתי מלון

דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה על ידי המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל.

שימו לב שבטיולים בהם מצויין "לינה במלון הטוב שבנמצא", מלונות אלו נבחרו משום שאין מלונות טובים מהם באיזור. לא תתקבלה כל תלונה או תביעה בנוגע לרמה הבסיסית או הירודה של מלונות אלו, גם אם נדמה ללקוחות שיש מלונות טובים יותר בסביבה.

בטיולים בהם נמסר לנוסעים שובר עבור הזמנות הלינה במלון יזכה השובר את הנוסע בלבד, בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים במלון. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה לנוסע כל זכות תביעה או החזר כספי.

כניסה ועזיבה

קבלת החדרים בבתי המלון הינה בדרך כלל מהשעה 14:00, ועזיבתם לפני השעה 12:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר, אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף. יתכנו מקרים שבהם יאלצו הנוסעים להמתין עד לקבלת החדרים, או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל.

עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.

בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם במקרים אחדים יתכנו שינויים בשל זמינות, הזמנת יתר שביצע המלון או כל סיבה שבגינה המלון המקורי אינו יכול לאשר את ההזמנה של החדרים. במקרים אלה שומרת "איש העולם" באמצעות ספקיה מקומיים, את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים אף מחוץ לאזור, בכדי להביא לכך שתכנית הטיול הכוללת לא תפגע. בתי המלון יהיו ברמה דומה לרמת המלון שהוצע בהצעת המחיר.

יש להודיע לנו בעת ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

השארת חפצים

ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות. בחלק מהטיולים (בעיקר ביפן) ניתן להשאיר חפצים במלון או לשלוח מזוודות אל מלון בעיר אחרת. “איש העולם" אינה יכולה להיות אחראית על כבודה שהושארה במלון או נשלחה במקרה של גניבה/השחתה, והעלות של השארת/שליחת הכבודה תהיה על חשבון הלקוח.

חדרים

ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אך אין באפשרות החברה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על פי דרישת הנוסע, לא בקומה, לא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או באגף המבוקש.

שירותי המלון

"איש העולם" לא תהיה אחראית ולא תישא בהוצאות נוספות בכל מקרה של:

– אי הפעלת מיזוג האוויר בבית המלון.

– עלויות נוספות עבור חניה, סאונה, חדר כושר וכו' הניתנים בחלקם תמורת תשלום.

– מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

– שירותים עונתיים המוצעים על ידי המלון ואינם פועלים בכל ימות השנה.

בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

השכרת רכב

באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. במדינות בהם ינהג השוכר ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על השוכר (הרשום בשובר), להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגה בינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. על אחריות השוכר לקרוא את התנאים שמופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. בחלק מהמקרים ניתן להזמין שירותים כמו GPS וביטוח מורחב להקטנת ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה, רק בעת ההגעה לדלפק ההשכרה. במקרים אלו ישלמו הלקוחות על שירותים נוספים במקום.

בקשות מיוחדות

"איש העולם" מתחייבת להעביר את בקשותיהם המיוחדות של הנוסעים לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו אפשרית ותתקיים. במידה ותהיה בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, (אוכל, כשרות, שמירת שבת, גישה לנכים וכדומה), תיבדק הבקשה עם ספק השירות בחו"ל, ותוצאות הבדיקה ימסרו לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.

מסלול ואופי הטיול

חלקם של הטיולים המאורגנים על ידי "איש העולם" הם ביעדים אקזוטיים ובמדינות עולם שלישי. אנא קחו בחשבון שלעיתים רמת השירותים לא מתאימה לסטנדרט מערבי ואינה אחידה בין המדינות. לעיתים מסלול הטיול מחייב לינות בתנאים בסיסיים ואפילו בבתים של מקומיים (מצויין בפירוש בתוכנית הטיול).

"איש העולם" עושה כל מאמץ לקיים את מסלול הטיול כלשונו אבל לעיתים יתכנו שינויים בסדר הביקורים בגלל מגוון של סיבות כגון חגים מקומיים, שביתות, עומסי תנועה, מפגעי מזג אוויר. ל"איש העולם" לא תהיה אחריות לאי יכולת לבקר כמתוכנן בגלל סיבות אלו

דמי ביטול:

על כל ההזמנות חלים דמי שינויי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה. תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן. עיתויי ההזמנה ומועד היציאה  וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

כל הרוכש  שירות בעסקת פרונטלית מאת  "איש העולם" רשאי לבטל את העסקה עפ"י תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בתוך 14 יום מביצועה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד מתן השירות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור  יחויב המזמין בדמי ביטול של 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לאדם לפי הסכום נמוך

לתשומת לבכם, הוראות חוק אלו אינן חלות על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ לישראל (כגון טיסת המשך, מלונות, הסעות) במקרים אלו יהיה על המזמין לשלם דמי ביטול המופיעים בהזמנה.

כל הרוכש  שירות  בעסקת מכר מרחוק מאת  "איש העולם" רשאי לבטל את העסקה עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 14 יום מביצועה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם בותנאי שהביטול ייעשה עד 7 ימים שאינם ימי מנוח לפני מועד השירות. הודעת ביטול של העסקה ניתן למסור בטלפון 0545638597 ,  במייל niv@ish-haolam.co.il,   בדואר רשום לכתובת ארזה 6, מוצא עילית, 9082000, במשרדנו ארזה 6 מוצא עילית. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור  יחויב המזמין בדמי ביטול של 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לאדם לפי הסכום נמוך.

בעת ביטול עסקה עקב הפרה אחרת של החוזה מצד "איש עולם", לא ייגבו דמי ביטול.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה אחר יחולו דמי ביטול/ שינוי המפורטים להלן:

במקרים ובשירותים מסויימים יתכנו דמי ביטול שונים מהמצוין ולעיתים אף 100%, כפי שמצוינים בהזמנה.

– נוסע שביטל השתתפותו בין 44-ל-30 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ישלם 17% ממחיר הטיול דמי ביטול
– נוסע שביטל השתתפותו בין 29-ל-14 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ישלם 40% ממחיר הטיול דמי ביטול
– נוסע שביטל השתתפותו בין 13 ל-7 ימי עבודהלפני היציאה לטיול ישלם75% ממחיר הטיול דמי ביטול
– נוסע שביטל השתתפותו בין -6 ל-2 ימי עבודה לפני היציאה לטיול ישלם 100% ממחיר הטיול דמי ביטול

דמי הביטול אינם נוגעים לדמי הביטול על הטיסות שהוזמנו על ידי "איש העולם" עבור המטיילים. דמי הביטול של הטיסות יקבעו לפי חברת התעופה. טיסות פנים (ולעיתים גם טיסות בין מדינות) כפופות לדמי ביטול של עד 100% ממחיר הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש

בתאריכים  של חגים מקומיים וזמני חופשה עמוסים, ובהתאם לתנאים של נותני השירותים המקומיים, יתכנו מקרים בהם התשלום המלא יתבקש גם 60 ימים לפני הטיול ודמי הביטול יהיו שונים- בהתאם לספק המקומי

חילוקי דעות

סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר ירושלים בלבד. עצם הזמנתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, גם אם התביעה תוגש גם נגדם.
איש העולם רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים